FART ©  2007 Håkan Johanzon        FART 2, ÖVER 12 MÅNADER   Sörmlands Hundskola                        Ebba
Tillgänglighet: Kontakt     T1
Överdrivet intensiv 10  
Intensiv 8  
Frimodig, balanserad 6 X
Neutral 5  
Reserverad 3  
Backar undan, kan lockas 2  
Vägrar kontakt 1  
Tillgänglighet: Följsamhet         Inbjudande testledare     T2
Intensiv, fjäskande 10  
Fjäskande 9  
Intensiv m. kampinvit 8  
Kamopinviterande 7  
Positivt följsam 6  
Neutralt följsam 5 X
Något tillbakadragen 4  
Ovillig 2  
Vägrar 1  
Tillgänglighet: Följsamhet         Inbjudande testledare     T3
Intensiv, fjäskande 10  
Fjäskande 9  
Med intensiv kampinvit 8  
Med kampinvit 7  
Svarar balanserat 6 X
Svarar något 5  
Svarar inte 4  
Ovillig, kan lockas 3  
Ovillig, ökat defensiv 1  
Kan ej bedömas 0  
Tillgänglighet: Hantering     T4
Ökande aktivitet 10  
Konstant aktivitet 9  
Minskande aktivitet 7  
Svarar balanserat 6  
Något undergiven 5 X
Undergiven 4  
Ökande undergivenhet 3  
Backar undan 1  
Kan ej bedömas 0  
Aggression:             Social aggression            vid moment Kontakt och Hantering T5: kontakt   T6: hantering   T5 T6
Stor 10    
Tydlig 8    
Antydan 6    
Ingen aggression 1 X X
Bytesintresse: Problemlösning, koncentration och rationalitet              Hagen, upptäck av ingång H1: stora luckan, H2: lilla luckan, H3: krypöppning   H1 H2 H3
Ostrukturerad. Hittar inte ingång. 10      
Ostrukturerad. Hittar ingång. 8      
Ostrukturerad start med ökande koncentration. Hittar ingång 7      
Hittar strukturerat ingång 6   X X
Hittar efter avbrott ingång 4 X    
Tappar intresse 3      
Inget intresse 1      
Miljöpåverkan Hagen H4: Stora luckan, H5: Lilla luckan, H6: Krypöppning   H4 H5 H6
Kraftig miljöpåverkan. Vågar inte använda öppning 10      
Tydlig miljöpåverkan, övervinner 5      
Liten påverkan, övervinns snabbt 3 X   X
Ingen miljöpåverkan 1   X  
Kan ej bedömas 0      
Byteshantering: Gripandefunktion Hagen H7: kast 2, H8: kast 3, H9: kast 4        
Hugger/ruskar/skakar 10      
Griper beslutsamt 7      
Griper balanserat itt på föremålet 6 X X X
Griper i änden av föremålet 5      
Griper tveksamt 4      
Griper inte, lämnar 1      
Kan ej bedömas 0      
Bytesintresse: Behållandefunktion Hagen H10: kast 2, H11: kast 3, H12: kast 4   H10 H11 H12
Håller fast 10 X X X
Enstaka omtag 9      
Upprepande omtag 7      
Lämnar hagen utan bytet, återtar 5      
Lämnar bytet 1      
Kan ej bedömas 0      
Problemlösning: koncentarion och rationalitet         Utgång stora luckan stäng H13: lilla luckan, H14: krypöppning   H13 H14
Ostrukturerad, hittar inte utgång 10    
Ostrukturerad, hittar utgång 8    
Strukturerad, hittar utgång 6 X X
Hittar utgång efter kort avbrott 5    
Hittar utgång efter långt avbrott 4    
Passiv, behöver stöd 1    
Kan ej bedömas 0    
Upptäcktsmörmåga: Registrering av rörelse och ljud       Bläckfisken 1     B1
När linan sträckts 10 X
När bytet lämnar gömman 8  
Efter att bytet lämnat gömman 4  
När bytet passerar hunden 2  
Efter passage 1  
Bytesintresse: Efterföljandefuktion Bläckfisken 1     B2
Explosiv 10  
Mycket snabb, kraftfull 8  
Kontrollerad 6 X
Fullföljer med avbrott 4  
Avbryter av osäkerhet mot bytet 3  
Avbryter av ointresse 2  
Inget efterföljande 1  
Bytesintresse: Kontaktförmåga, oidentifierat byte Bläckfisken 1     B3
Omedelbar närkontakt 10 X
Kort tveksamhet, övervinner 9  
Långt undersökande, osäker, övervinner 6  
Rädsla, övervinner själv 5  
Tydlig rädsla, övervinner med stöd 4  
Tydlig rädsla, övervinner med stort stöd 1  
Kan ej bedömas 0  
Byteshantering: Gripandefunktion Bläckfisken 1     B4
Hugger/ruskar/skakar 10  
Bollar/ruskar/skakar 9  
Griper beslutsamt 7  
Griper balanserat, rationellt 6  
Griper balanserat, taxering 5 X
Griper tveksamt 3  
Griper m. framtandsgrepp 2  
Griper inte, lämnar 1  
Kan ej bedömas 0  
Byteshantering: Bärandefunktion Bläckfisken 1     B5
Bär balanserat utan att tappa 10  
Bär balanserat efter omtat 8 X
Bär med upprepade omtag 6  
Fullföljer med avbrott 5  
Avbryter bärandet efter fler omtag 3  
Avbryter bärandet utan omtag 2  
Avbryter direkt efter gripandet 1  
Kan ej bedömas 0  
Byteshantering: under bärande Bläckfisken 1     B6
Hugger, ruskar, skakar 10  
Bollar, ruskar, skakar 9  
Enstaka skakningar 7  
Anpassat grepp 5 X
Framtandsgrepp 2  
Kan ej bedömas 0  
Bytesintresse: Minnesfunktion Bläckfisken     B7
Fokuserar oavbrutet gömman 10  
Upprepade kontroller 7 X
Sporadiska kontroller 5  
Släpper helt 1  
Bytesintresse: Efterföljandefunktion Bläckfisken 2     B8
Explosiv 10  
Mycket snabb, kraftfull 8  
Kontrollerat 6 X
Fullföljer med avbrott 4  
Avbryter av osäkerhet mot bytet 3  
Avbryter av ointresse 2  
Inget efterföljande 1  
Bytesintresse: Kontaktförmåga, identifierat byte Bläckfisken 2     B9
Omedelbar närkontakt 10 X
Kort tveksamhet, övervinner 9  
Långt undersökande, osäker, övervinner 5  
Rädsla, övervinner 4  
Går inte fram till bytet 1  
Kan ej bedömas 0  
Byteshantering: Gripandefunktion Bläckfisken 2     B10
Hugger/ruskar/skakar 10  
Bollar/ruskar/skakar 9  
Griper beslutsamt 7  
Griper balanserat, rationellt 6 X
Griper balanserat, taxering 5  
Griper tveksamt 3  
Griper m. framtandsgrepp 2  
Griper ej, lämnar 1  
Kan ej bedömas 0  
Bytesintresse: Behållandefunktion vid bytesmotstånd Bläckfisken 2     B11
Håller fast med reglerad intensitet utan att tappa 10  
Tappar, snabbt återtag, sedan reglerad intensitet utan att tappa 9 X
Tappar, flertal återtag, konstant intensitet 6  
Tappar, flertal återtag, minskande intensitet. Fullföljer 5  
Tappar, flertal återtag, minskande intensitet. Lämnar 3  
Lämnar direkt efter motstånd 1  
Kan ej bedömas 0  
Byteshantering:  efter bytesmotstånd Bläckfisken     B12
Ryckigt framtandsgrepp, håller fast med frambenen 10  
Naggar med framtandsgrepp 9  
Skakar, ruskar 8 X
Balanserat grepp 5
Kan ej bedömas 0  
Bytesintresse: Uppletandefunktion Gropen G1: kast, G2: gömt, G3: tomt   G1 G2 G3
Höintensivt, irrationellt 10      
Intensivt, ostrukturerat 9      
Intensivt med inslag av rationalitet 8      
Ökande intensitet i relevant område. Strukturerad och rationell 7      
Intensivt i relevant område. Rationell 6 X X  
Intensiv med korta avbrott 5     X
Intensiv med längre alt. Upprepade avbrott 4      
Minskande intensitet 3      
Låg intensitet 2      
Visar inget intresse 1      
Byteshantering: Gropen G4: kast, G5: gömt, G6: utlagt   G4 G5 G6
Mycket hårt grepp, Tuggar och skakar 10      
Oroligt grepp, tuggar och skakar 9      
Oroligt grepp, skakar sporadiskt 8      
Något oroligt grepp 7      
Bär balanserat 6 X X X
Bär löst, tappar sporadiskt 5      
Bär löst, tappar upprepade gånger, fullföljer 4      
Lämnar 2      
Lämnar omedelbart efter gripandet. alt. Griper ej 1      
Miljöpåverkan: Gropen     G7
Markerar bytet men vågar inte hämta upp 10  
Tveksam, hämtar up efter fler försök 5  
Tveksam men löser snabbt problemet 3  
Hämtar upp utan tvekan 1 X
Kan ej bedömas 0  
Bytesintresse: Behållandefunktion mot föraren       Gropen G8: kast, G9: gömd, G10: utlagd   G8 G9 G10
Ökar avstånd till föraren. Behåller 10      
Kan så småningom lockas till föraren 6      
Kan lätt lockas till föraren, visar behållandevilja i slutfasen 3      
Bär frimodigt till föraren 1 X X X
Kan ej bedömas 0      
Rädsla:    oidentifierad potentiell fara                   Släden     S1
Visar omedelbar stor rädsla med krafig flykt. Figur läggs 10  
Stor rädsla med upprepade flyktförsök. Figur läggs 9  
Ökande rädsla, efter hand upprepade flykttendenser. Figur läggs 8  
Konstant osäkerhet med sporadiska flykttendenser 6  
Konstant, passiv, osäkerhet utan flykttendenser 5  
Offensivt intresse med ökande osäkerhet och enstaka flykttendens 4  
Offensivt intresse med sporadisk osäkerhet utan flykttendens 2 X
Offensivt intresse helt utan rädsla eller osäkerhet 1  
Aggression: oidentifierad potentiell fara                   Släden     S2
Kraffull attack mot faran. Figur läggs 10  
Upprepade attacker mot faran. Figur läggs 9  
Kraftfullt skärpepåslag, någon attacksignal 8 X
Konstant kraftfullt skärpepåslag utan attacksignal 7  
Konstant skärpepåslag utan större tyngd 6  
Balanserat skärpepåslag med avbrott 4  
Sporadiskt skärpepåslag 3  
Visar ingen aggression 1  
Aggressionsbalans: Intensitetsreglering av aggression anpassat till hotets aktivitet Släden     S3
Omedelbar anpassning alt. Har inte visat aggression 10  
Snabb anpassning med sporadiska återslag 8  
Snabb anpassning med upprepade återslag 6  
Långsamt minskande aggressionspåslag 3 X
Konstant aggressionspåslag. Figur läggs 1  
Undersökningsförmåga: oidentifierad potentiell fara Efter eventuellt aggressionspåslag    Släden     S4
Snabbt igångsättande utan förarstöd 10  
Fördröjd start utan stöd 9  
Fördröjd start med avbrott. Utan stöd 8  
Kräver litet stöd för igångsättande 6 X
Kräver stort stöd för igångsättande, fullföljer med avbrott 5  
Kräver stort stöd för igångsättande, kan inte fullfölja. Figur läggs 2  
Undersöker först efter stort stöd och stor tidsåtgång. Figur lagd 1  
Avreaktionsförmåga: efter rädslepåverkan  Släden     S5
Omedelbar efter kontakt 10  
Något fördröjd utan stöd 9  
Något fördröjd med litet stöd 7 X
Något fördröjd med stort stöd 6  
Kvarstående osäkerhet vid uppvändning eller passage 4  
Tydlig kvarstående rädsla vid uppvändning eller passage. 2  
Nytt aggressionspåslag vid uppvändning eller passage 1  
             
Ljud 1:             Kampskall K1: vid social kontakt, K2: i förväntan på bytesaktivitet,         K3: under bytesaktivitet, K4: vid passivitet   K1 K2 K3 K4
Konstant kampskall 10        
Upprepade kampskall 8        
Sporadiskt kampskall 6        
Inget kampskall 1 X X X X
Ljud 2:                       Pip eller gnäll P1: vid social kontakt, P2: i förväntan på bytesaktivitet,         P3: under bytesaktivitet, P4: vid passivitet   P1 P2 P3 P4
Ostrukturerat högt skik, skall eller gnäll 10        
Konstant högt pip eller gnäll 9        
Återkommande högt pip eller gnäll 8        
Sporadiskt högt pip eller gnäll 7        
Konstant lågt pip eller gnäll 6        
Återkommande lågt pip eller gnäll 5        
Sporadiskt lågt pip eller gnäll 4        
Enstaka låt pip eller gnäll 3        
Inget pip eller gnäll 1 X X X X
Nervkonstitution: Stressnivå under passivitet          Observation under hela testet     N1
Ökande 10  
Konstant hög 8  
Långsamt minskande 5  
Snabbt minskande 3  
Direkt anpassning eller viloläge 1 X
Nervkonstitution: Stressnivå under aktivitet Observation under hela testet     N2
Mycket stort stresspåslag, irrationell med överslagshandlingar 10  
Stort stresspåslag med inslag av irrationella handlingar 8  
Konstant högt stresspåslag 7  
Ökande stresspåslag 6  
Minskande stresspåslag, mestadels anpassat 4  
Anpassat stresspåslag 2  
Mycket väl anpassat stresspåslag, rationell o intensitetsreglerad 1 X
Nervkonstitution: Stresspåslag under rädslepåverkan         Släden     N3
Defensivt okontaktbar 10  
Kraftiga, upprepade irrationella handlingar utan självkontroll 8  
Sporadiska handlingar med bristande självkontroll' 6  
Koncentrerad uppstart, efter hand inslag av bristande självkontroll 4  
Mestadels offensivt koncenterarad 2 X
Koncentrerad, rationell 1